T.C
SİVRİHİSAR KAYMAKAMLIĞI
 
Sivrihisar İlçesi M.Ö. 7. asırda kurulduğu sanılmaktadır. Bu devirlerde FRİGLERİN yerleşme yerlerinden olmuştur. Çevresinde bulunan PESSİNUS (Ballıhisar) GORDİON ve MİDEON gibi önemli şehirler nedeniyle büyüyememiştir. Bu tarihlerde şehrin adına PALİA denildiği anlaşılmaktadır.
 
            Bizanslılar zamanında ise JÜSTİNİANAPOLİS adını almıştır. Bizans’ın en güçlü imparatoru olan JÜSTİNYEN  ( M.S.527-567 )  arasında, İlçemize adını vererek burayı Hıristiyanlığın merkezi haline getirmiştir.
 
            Sivrihisar M.S. 800 yıllarında dini yönden, önce piskoposluk, sonra da metro polislik görevlerini yapmıştır. Bu devre ilişkin eserler İlçemizde bulunmaktadır. 1074 yılında Sivrihisar’a Selçukluların yerleşmesi ile birlikte, İlçenin adının KARAHİSAR olduğu bilinmektedir.
 
            Sivrihisar 1289 yılında Osmanlı İmparatorluğu hudutları içerisine alınmıştır. 1684 yılı Osmanlılar döneminde kaza teşkilatı kurulmuştur. Sivrihisar idari yönden 1846 yılında Ankara’ya, 1912 yılında da Eskişehir İline bağlanmıştır. İlçe 20 Eylül 1921 yılında da düşman işgalinden kurtarılmıştır.
 
            Coğrafi Yapı: Sivrihisar İlçesinin yüzölçümü 2987 KM/2 olup, denizden yüksekliği 1070 metredir. Sivrihisar arazilerinin büyük bir kısmı ova görünümünde ise de, yer yer yüksek dağ ve kayalıklar arazideki düzlüğü bozmaktadır. İlçemizdeki en önemli yükseltiler Sivrihisar dağlarıdır. Bu dağların en yüksek olanı çal dağıdır. Diğer önemli dağ ve tepeler ise,  Ara yit dağı, Boz tepe, Büvelik tepe ve Yediler tepesidir. İlçemizin başlıca akarsuyu, Sakarya nehridir. Sakarya nehri Çifteler İlçesi hudutlarından çıkmakta olup, İlçemiz hudutlarından 50 km. bir yay çizerek, İlçemizi terk eder. Başkaca önemli bir akarsuyu yoktur.
 
            İlçemizde karasal iklim türü hakimdir. İklim özelliği itibarıyla, Sivrihisar’da kış ayı soğuk ve kar yağışlı, yaz ayı ise sıcak ve yağışsız kurak geçmektedir.

B) NÜFUS DURUMU:

 
            Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Veri Tabanı’na göre, İlçenin toplam nüfusu 20.746 olup, 10.346 Erkek, 10.400’ ü kadındır.
 
Nüfusun % 80’ ne yakın kısmı tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadır. Geri kalan kısmı ise küçük sanayi, esnaflık, el sanatları ve mevsimlik işçilik alanlarında çalışmaktadır. İlçe nüfusunun büyük bir kısmı İlçe dışında başka şehirlere göç etmiş olup, Sivrihisar başka yerleşim yerlerine nüfus aktarma duruma düşmüştür. Nüfus kayıtlarına göre son üç yıllık kadın ve erkek nüfus miktarları aşağıya çıkarılmıştır.
 
 
C) İDARİ DURUM:
 
            Sivrihisar İlçesi Eskişehir İline bağlı ve bu İl’ e uzaklığı 100 km. dir. İlçeye bağlı 78 adet mahalle ve bunun dışında 27 adet Yayla ve Mandıra tabir edilen yerleşim merkezleri bulunmaktadır. Bir kısım yaylalarımızda yaz ve kış aylarında sürekli olarak oturulmakta olup, bazılarında okul, camii, içme-suyu, elektrik, telefon ve tamamına yol hizmetleri götürülmüştür
            İlçemizdeki yayla ve mandıralarla bunların hangi mahallelere bağlı olduklarını gösterir çizelge eklidir. (Ek-1)
 
D) SOSYAL DURUM:
İlçe Merkezinde ve mahallelerimizde konut ve gecekondu sorunu yoktur.
            Nüfusun yaklaşık % 30’u İlçe Merkezinde,  % 70’i de Mahalle ve Yaylalarımızda oturmaktadır. Ana, baba ve evli çocuklar genellikle ayrı evlerde oturmakta iseler de, özellikle kırsal kesimlerde bir arada oturdukları görülmektedir. İlçemizdeki evlenmeler resmi nikaha dayalıdır. Birden fazla evlilik bölgemizde oldukça azdır. Sivrihisar’da nüfus artış oranı % 1.1 olup, bu oran Türkiye ortalamasının altındadır.
 
Halkın % 80’ ne yakın kısmı tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadır. % 20’si ise küçük sanat, ticaret ve serbest meslek erbabıdır. İlçe halkının büyük bir çoğunluğu, İlçe dışında başka şehirlere yerleşmektedir. Bunlar Eskişehir, Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Konya ve Antalya gibi merkezlerde daha çok ticaretle iştigal etmektedirler. Sivrihisar İlçesi sağlık kuruluşları yönünden iyi durumdadır. Sosyalizasyon uygulaması kapsamına dahil edilmiştir. Devlet Hastanesi, Aile Toplum Sağlığı Merkezi,  Kaymaz, Dümrek, Ertuğrul ve Nasrettin Hoca Sağlık Ocağı,  ile hizmet verilmekte ise de Sağlık  Kuruluşlarımızda Doktor, diğer Sağlık Personeli, araç ve tıbbi malzeme yetersizliği çok fazladır. Halen boş kadrolar doldurulduğunda ve tıbbi malzemeler ile takviye edildiğinde daha sağlıklı hizmet verilecektir.
 
E) EĞİTİM VE KÜLTÜR DURUMU     :
 
             Çok eski bir tarihe sahip olan Sivrihisar’da Eğitim ve Kültür işlerine de oldukça eski devirlerden beri önem verildiği anlaşılmaktadır. Sayıları kesin olarak bilinmemekle birlikte, bir çok medrese’de Eğitim ve Kültür Hizmetlerinin yürütüldüğü, 1218 yılında ilk defa  SIBYAN ( İlkokul ) açıldığı bilinmektedir. Bu okullardan birinin şimdiki adıyla Karacalar Mahallesinde KUTBİTTİN, diğerinin de taş Medrese civarında açıldığı, Öğretmenliğini ise zamanın ilim adamlarından Hafız Mehmet ve Sofu Mehmet Efendi ile Hacı Mustafa Efendi’ nin yaptıkları tespit edilmiştir.  
 
            1292 yılında şimdiki Karacalar Mahallesindeki Hoşkadem Medresesinde RÜŞTİYE Mektebi açılmış ve 38 yıllık bir aradan sonra bu mektep tekrar kapatılmıştır. 1311 ve 1322 seneleri arasında ise; Burhan’ ı Terakki ve Asarı Feyz Hızırbey isimleri ile İlkokulların açıldığını görmekteyiz.
 
İlçemizde İlköğretim ve ortaöğretim okullarının durumları aşağıya çıkarılmıştır.
 
            İlçemiz merkezinde 8 Lise, 9 Ortaokul 9 İlkokul,1 Özel Sürücü kursu, 5 öğrenci yurdu ve 1 Halk Eğitim Merkezi bulunmaktadır.
 
            Bu okullarımızda 284 kadrolu öğretmen, 21 Müdür, 5 Müdür Baş Yardımcısı, 21 Müdür Yardımcısı, bulunmaktadır.
 
            İlçemiz merkezinde Anaokulu / Anasınıfı’nda 112, İlk Okullarımızda 808, Orta Okullarımızda 935, Lise Okullarımızda 1297 öğrenci eğitim ve öğretim yapmakta olup, toplam 3152 öğrenci eğitim öğretim görmektedir.
 
        Sivrihisar Meslek Yüksek Okulu
 
 
                F) EKONOMİK DURUMU:
İlçe Ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanır. Sivrihisar çok eski devirlerden beri önemli ulaşım merkezlerinin kesiştiği nokta da bulunup, buradaki tarihi kalıntılar ve tarihi eserlerin fazla olması, İlçenin önceleri, bir ticaret ve sanat merkezi olduğunun belirtisidir. Ancak zaman içerisinde çevresindeki yerleşim merkezlerinin büyümesi, ulaşım imkanlarının artması, İlçenin bu özelliğinin kaybolmasına yol açmıştır. Eski tarihlerden özellikle halı ve kilim dokumacılığı, çorap ve seccade örmeciliğinin bir hayli yaygın olduğu ve burada yapılan dokuma işlerinin, başka yerlerde beğenilerek ilgi gördüğü anlaşılmaktadır. Bir kısım dokümanların tetkikinden bu konudaki kayıtların incelenmesinde, Sivrihisar’ın eskiden beri başta Buğday ve Arpa ambarı teşkil ettiği, diğer mahsullerinde bol miktarda yetiştirilmekte olduğu bilinmektedir. Sivrihisar’ın tarihi isimli kitabın iktisadi vaziyet bölümünde Sivrihisar’da bir zamanlar pamuk üreticiliğinin yapıldığı, bazı kaynaklara dayanılarak ileri sürülmektedir. Yine İlçenin yıllardan beri koyun ve keçi yetiştiriciliğinde önemli bir yer tuttuğu, hatta Ankara Tiftik keçilerinin büyük bir kısmının Sivrihisar’da yetiştirildiği incelenmiştir. İlçemizin bazı yerlerinde yıllarca Pazar ve panayırlar kurulduğu tespit edilmiştir. İlçemiz’ de 1990 yılından bu yana süt inekçiliğine büyük önem verilmektedir. 
 
  1. Tarım Durumu   :
            Sivrihisar İlçesi ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Daha önce açıklandığı gibi %80’nine yakın bir kısmı tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlamaktadır. İlçemizdeki hayvan varlığının cins aşağıya çıkarılmıştır.
 
        CİNSİ                                                :                    
*Küçükbaş Hayvan                                                  
*Büyükbaş Hayvan                                                  
*Tek Tırnaklı                                                            
*Köy Kanatlı                                                          
*Yumurtacı                                                              
*Etçi Ticari Kanatlı Hayvan                                     
 
            Bölgemizde yetiştirilen hayvan ırkları tamamen ıslah edilmediğinden yeterli bakım ve beslenme şartları sağlanmadığından, gelişmiş ülkelere kıyasla, Ülkemizin diğer bölgelerinde olduğu gibi üretim düşük seviyede kalmaktadır.
 
            Bölgemizde bulunan yerli ve melez ırkları saflaştırmak, mevcut kültür ırkı sığırların saflığını muhafaza etmek ve genital organ hastalıklarının yayılmasını engellemek amacıyla daha önceki yıllarda,  Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğümüz elemanlarınca yapılan Sığır Suni Tohumlama çalışmaları 2001 yılı Temmuz ayından sonra özel sektöre devredilmiştir. Özel sektörce yapılan Suni Tohumlamaların takip ve kontrolü İlçe Müdürlüğümüzce yapılmaktadır.
            Koyun ıslah çalışmaları kapsamında, Gülçayır Mahallesinde Koyun, Keçi Birliği ortaklığı ile Merinos damızlık Koç üretim tesisi 2000 erkek, 1000 dişi olup 3000 başlık projelendirilmiştir.
 
        İlçemizin arazi varlığı aşağıya çıkartılmıştır.
        CİNSİ                                                :                      MİKTARI                                        :
*Ziraat Yapılan alan                                                  1.127.000 Dekar
*Orman                                                                         93.000  Dekar
*Çayır Mera                                                                760.000  Dekar
* Diğer Alanlar ( Taşlık )                                                80.000  Dekar
*İlçemizin Toplam Yüzölçümü                                 2.060.000 Dekar
 
 
        ARAZİ SULAMA DURUMU       :
            İlçemiz çiftçilerinin kendi imkanlarıyla çıkardıkları yer altı suyu dışında ,Doğuda Sakarya Nehri , Kuzeyde ise Porsuk Çayından arazilerini sulamaktadırlar ,İlçemizde ki toplam kuru ve sulak arazi miktarları aşağıya çıkarılmıştır.
           
 
        ÇKS’ ye kayıtlı Destekleme alan Tarım Arazileri
         CİNSİ                                                :                      MİKTARI                                        :
        *Sulu Tarım Arazisi                                                   200.000 Dekar
        *Kuru Tarım Arazisi                                                  740.822 Dekar
            İlçemizde Faaliyet gösteren 12 gübre bayii yılda 24 defa kontrol edilmektedir, gübre stok ve ihtiyaç durumu devamlı izlenmektedir.
 
 
        Bölgemizde 2016 yılında üretimi yapılan başlıca ürünler.
 
        ÜRÜNÜN ÇEŞİDİ  :                                          
        *Buğday, Arpa, Çavdar, Nohut, Şeker Pancarı, Soğan, Patates, Ayçiçeği, Aspir                                                                                                                             
 
 
AKBAŞ KÖPEK ÇİFTLİĞİ                     :
 
2009 Yılında Sivrihisar Kaymakamlığı emri ile Akbaş çoban köpekleri için Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü tarafından Sivrihisar’ da Eskişehir Valiliği İl Özel İdare kaynağı ile Akbaş Üretim ve Koruma Merkezi kurulmuş, Proje devamı olarak, 2011 yılında BM’ ye “Akbaş Irkının Korunması ve Dejenerasyonunun önlenmesi “ Proje sunularak Akbaşların tanıtımı sağlanarak ırk dejenerasyonu önlenmesi ve yaygınlaştırılması sağlanmıştır. Sivrihisar Koruma Merkezinde 2009 yılında 8 Anaç akbaşla başlanılan çalışma 35 dişi, 15 erkek anaç akbaş2 a ulaşarak başarıyla devam ettirilmeye çalışılmaktadır, ancak tesis yetersizliği nedeniyle proje istenilen düzeye ulaşamamaktadır.
 
Akbaş Üretim Tesisi Kaymakamlık ile Sivrihisar Çoban Köpeği Akbaş Irkını Koruma Derneği arasındaki yapılan protokolle yürütülmektedir. Dernek çiftlik giderlerini yavru satışlarıyla sağlamaktadır. Yılda ortalama 100 civarında yavru elde edilmektedir. Yavrular 500 – 750 TL civarında satılmaktadır. Sivrihisar Kaymakamlığı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü adına Mülkiyeti hazineye ait 33 dekar arazi tahsisi istenilmiş ve tahsis son aşamaya getirilmiştir.
 
Tahsis sonrası İlçemize Türk Çoban Köpeği Akbaş Irkını Koruma ve Islah çalışmaları kapsamında Ulusal düzeyde modern üretim tesis yapılması amaçlanmaktadır..
 
I) ULAŞTIRMA VE ALT YAPI DURUMU:                                                   
          Sivrihisar İlçesi Ankara – Eskişehir, Ankara – İzmir Devlet Karayolunun kesiştiği noktada bulunmaktadır. Sivrihisar Ankara’ya 135 Km. Afyon’a  122 Km. Eskişehir’e 100 Km. ve İzmir’e 450 Km. dir. Devlet Karayolu güzergahında bulunan Mahallelerimizin eski Ankara – Eskişehir Karayolu üzerinde bulunan mahallelerimizin tüm yolları asfalt olmuş olup, Yollarımız yaz ve kış ulaşıma açıktır.
 
            İlçemiz içme suyu ve kullanma suyu derin kuyudan temin edilmektedir. İçme suyu şebekesi 25.7 km uzunluğundadır. 6 adet depo vardır ve kapasitesi 1050 m3 dür. İlçe Merkezi ile 65 Mahallemizde Ulusal Elektrik sisteminden yararlanmıştır.
 
İlçemiz Merkezinde kanalizasyon alt yapısı yapılmış olup. İlçe Merkezinin pis suları 2 ayrı kolektörle  şehrin güneyinde Dörtyol mevkiinde toplanarak buradan ana kolektörle, Aşağıkepen Mahallesinde bulunan  arıtma tesisine kadar uzanmaktadır
 
 
2-MAHALLİ İDARELERİN DURUMU :
 
İlçemizin Merkez Belediyesi olmak üzere 1 Belediye Teşkilatı mevcuttur.
 
Merkeze Bağlı Mahalleler               :
 
            İlçemize bağlı 65 Mahalle ve bunlara bağlı 27 adet yayla ve mandıra bulunmaktadır. Tüm Mahallelerimizde elektrik ve içme suyu vardır. Tüm Mahallelerimize asfalt ve stabilize yollarla ulaşım sağlanmaktadır. Stabilize yolların tamamı malzemeli ve bakıma muhtaçtır. Yolların ulaşım durumuna göre asfalt ve stabilize özellikleri Köylerin Kilometre olarak İlçeye uzaklıklarını gösteren çizelge aşağıya çıkartılmıştır.
 
SİVRİHİSAR İLÇESİ MAHALLELERİ
 
 
 
S.NO
MAHALLE  ADI
İLÇEYE UZAKLIĞI/KM
 
YOL DURUMU
 
ELEKTRİK DURUMU
İÇME SUYU DURUMU
1
Ahiler
33
asfalt
Var
Var
2
Aşağıkepen
9
asfalt
Var
Var
3
Aktaş
28
asfalt
Var
Var
4
Aydınlı
49
asfalt
Var
Var
5
Bahçecik
20
asfalt
Var
Var
6
Babadat
17
asfalt
Var
Var
7
Ballıhisar
16
asfalt
Var
Var
8
Benlikuyu
28
asfalt
Var
Var
9
Beyyazı
18
asfalt
Var
Var
10
Benliyaver
29
asfalt
Var
Var
11
Buhara
39
asfalt
Var
Var
12
Biçer
8
asfalt
Var
Var
13
Böğürtlen
33
asfalt
Var
Var
14
Buzluca
28
asfalt
Var
Var
15
Çandır
31
asfalt
Var
Var
16
Çaykoz
33
asfalt
Var
Var
17
Demirci
26
asfalt
Var
Var
18
Dinek
40
asfalt
Var
Var
19
Dumluca
16
asfalt
Var
Var
20
Elcik
22
asfalt
Var
Var
21
Ertuğrul
50
asfalt
Var
Var
22
Gerenli
46
asfalt
Var
Var
23
Göktepe
22
asfalt
Var
Var
24
Gülçayır
33
asfalt
Var
Var
25
Güvemli
25
asfalt
Var
Var
26
Hamamkarahisar
24
asfalt
Var
Var
27
Hüdavendigar
30
asfalt
Var
Var
28
İğdecik
36
asfalt
Var
Var
29
İbikseydi
42
asfalt
Var
Var
30
İlyaspaşa
42
asfalt
Var
Var
31
İlören
11
asfalt
Var
Var
32
İstiklalbağı
33
asfalt
Var
Var
33
Kadıncık
42
asfalt
Var
Var
34
Karaburhan
30
asfalt
Var
Var
35
Karadat
31
asfalt
Var
Var
36
Karacaören
52
asfalt
Var
Var
37
Kaldırım
37
asfalt
Var
Var
38
Karkın
28
asfalt
Var
Var
39
K.aören Yaylası
29
asfalt
Var
Var
40
Karakaya
26
asfalt
Var
Var
41
Karaca kaya
15
asfalt
Var
Var
42
Kertek
15
asfalt
Var
Var
43
Kınık
25
asfalt
Var
Var
44
Koçaş
19
asfalt
Var
Var
45
Koltan
38
asfalt
Var
Var
46
Kurtşeyh
21
asfalt
Var
Var
47
Memik
26
asfalt
Var
Var
48
Mülk
25
asfalt
Var
Var
49
Oğlakçı
36
asfalt
Var
Var
50
Ortaklar
20
asfalt
Var
Var
51
Paşakadın
55
asfalt
Var
Va
52
Selimiye
26
asfalt
Var
Var
53
Sarıkavak
26
asfalt
Var
Var
54
Sadıkbağı
50
asfalt
Var
Var
55
Sığırcık
10
asfalt
Var
Var
56
Tekören
45
asfalt
Var
Var
57
Yaverören
14
asfalt
Var
Var
58
Yeniköy
36
asfalt
Var
Var
59
Yenidoğan
17
asfalt
Var
Var
60
Yeşilköy
5
asfalt
Var
Var
61
Yukarıkepen
31
asfalt
Var
Var
62
Zey
40
asfalt
Var
Var
 

 

 
 
 
 
 

SİVRİHİSAR İLÇESİNE BAĞLI YAYLA VE MANDIRALAR ÇİZELGESİ

 
S.NO
YAYLANIN ADI
BAĞLI OLDUĞU KÖY/KASABA
UZAKLIĞI/KM
1
MUTTALIP YAY.
AŞAĞIKEPEN MAH.
12
2
BOSTANLAR YAY.
AŞAĞIKEPEN MAH.
9
3
VELETLER YAY
AŞAĞIKEPEN MAH.
8
4
AĞAÇ YAY.
AKTAŞ MAH.
7
5
KIZILCAKÖY YAY.
AKTAŞ MAH.
5
6
FETTAHOĞLU YAY
AKTAŞ MAH.
8
7
MESUT ÇİFTLİĞİ
BABADAT MAH.
2
8
YUKARI BAHÇECİK YAY.
BAHÇECİK MAH.
5
9
ALİBEY ÇİFTLİĞİ
BAHÇECİK MAH.
2
10
ÇANDIR ÇİFTLİĞİ
ÇANDIR MAH.
10
11
BALIKDAMI
ERTIĞRUL MAH.
10
12
KAPAKLIKAYA YAY.
SIĞIRCIK MAH.
11
13
GÖLBAŞI YAY
SIĞIRCIK MAH.
5
14
KIRGIZ YAY.
SIĞIRCIK MAH.
10
15
HACIBATLAR MANDIRASI
İLÇE MERKEZİ
9
16
BEYPINARI MANDIRA YAY.
İLÇE MERKEZİ
7
17
KIZILCAMEŞE YAYLASI
İLÇE MERKEZİ
8
18
HAYDARKAVAĞI
İLÇE MERKEZİ
7
19
YAHŞİYAN YAY.
İLÇE MERKEZİ
8
20
ELEKÇİ YAYLASI
İLÇE MERKEZİ
20
21
KIRTIZLARIN MANDIRA
İLÇE MERKEZİ
7
22
SATRANGIZ YAYLASI
İLÇE MERKEZİ
8
23
SÖĞÜTLÜ YAYLASI
İLÇE MERKEZİ
9
24
EKMEKÇİPINAR YAYLASI
İLÇE MERKEZİ
7
25
SÖĞÜTÖNÜ YAYLASI
İLÇE MERKEZİ
5
26
HİSAR YAYLASI
İLÇE MERKEZİ
5
27
AĞAVEREN YAYLASI
PAŞAKADIN MAH.
14
 
 
 3-ASAYİŞ VE GÜVENLİK DURUMU :
 
        a) Genel Durum :
        İlçe Merkezinde 13 mahalle bulunmaktadır . Nüfusu 10.000‘dir, 21 adet kahvehane,10 adet lokanta, 4 adet dernek lokali bulunmaktadır. İlçemiz hudutlarında 126 km’lik Ankara – Eskişehir, Ankara –Sivrihisar – İzmir Karayolu geçmektedir. Bu yol üzerinde 19 adet petrol istasyonu tesisleri ile 18 adet kır lokantası vardır. Bölgemizde Terör olayı yoktur. Ancak zabıtanın resen takip etmesi gereken suçlardan, yaralama, darp, Lisanen hakaret, adi hırsızlık, kız kaçırma, ve 3091 Sayılı Kanuna Muhalefet suçları ile Trafik Kanununa muhalefet suçları işlenmektedir. Genellikle bahar ve yaz aylarında artış göstermektedir. Suç işlenmesine engel olmak için Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığınca gerekli planlar yapılmış, önlemler alınmış ve konu üzerinde titizlikle durulmaktadır.
 
         b1- POLİS TEŞKİLATI     :
            İlçemizde polis kuruluşu olarak İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bölge Trafik  Denetleme İstasyon Amirliği bulunmaktadır.
  1. Personel Durumu  :
 
            İlçe Emniyet Müdürlüğünde (1) Emniyet Müdürü, Komiser Yardımcısı ( 1 ), (37) Polis Memuru olmak üzere toplam (39) Personel görev yapmaktadır.                                                                                                   
 Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği Personel ve Araç Durumu :        
Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğinde,1 Baş Polis Memuru, 32 adet Polis Memuru ve 1 adet Bekçi,  toplam 34 personel ile görev yapılmaktadır. Personel durumu şimdilik iyidir.
      
 c) Jandarma  Teşkilatı Personel ve Araç Durumu :
İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı, 1 Merkez Jandarma Karakolu,  2  Jandarma Trafik Tim Komutanlığı,1 Olay Yeri İnceleme birimi  bulunmaktadır.
İlçe Jandarma Komutanlığında, 1 Subay, 8 Astsubay, 8 Uzman Jandarma Çavuş,  17 Erbaş ve Er  görev yapmaktadır.
 
İlçe Jandarma Komutanlığımızda 9 adet araç mevcut olup tamamı faal ve ihtiyaca yeterlidir.    
YÜRÜTÜLMEKTE OLAN BELLİ BAŞLI ÇALIŞMALAR VE YATIRIM FAALİYETLERİ
 
1-Heykeltraş Metin YURDANUR’ a ait ev İl Özel İdaresi Emlak Fonundan ayrılan kaynakla Heykel ve Resim Müzesi yapılmak üzere Belediye Başkanlığı tarafından restorasyon ihalesi yapılmış olup çalışmalar devam etmektedir.
2-Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından 2013-2016 yatırım programında İlçemize 50 bin ton’ luk çelik silo yapılması planlanmış olup tamamlanmak üzeredir.
3-İmam Hatip Lisesi Bahçesine Öğrenci Yurdu yapımı devam etmektedir.
 
 
ÖNEMLİ SORUNLAR VE ÖNERİLER    :
           
Sivrihisar İlçesi Ankara’ya 135 Km. Eskişehir’e 100 Km. uzaklıkta olup, ulaşım bakımından; Akdeniz, Marmara, Ege Bölgeleri ile İç Anadolu Bölgesinin orta noktasında bulunmaktadır. İlçemizin Ekonomik yönden gelişmesi, nüfus yönünden göçün önlenmesi ve iş sahası açılabilmesi, Ülke ekonomisine katkısı olacağı görüşüyle,
 
1-Kamu Kurumlarımızda personel ihtiyacının yanı sıra, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün acil Hizmetli ihtiyacının sağlanması,
 
2- Ülkemizde sürekli kurak mevsim yaşanmakta olup, Bölgemizde de halkın % 80 ‘i  geçimini tarımdan elde etmektedir. Bu nedenle kıraç araziden, sulu tarıma geçilebilmesi için, bölgemizde iyi bir etüt yapılarak, derin kuyularla kanallı sulamaya geçilmesi,
3-İlçemizde Tarım ürünleri ile geçim sağlanmakta olduğundan, üretim sisteminin güçlendirilmesi ve toplumdaki refahın artması için, Organize sanayi çalışmalarının hızlandırılması gerekir.
            4- Göktepe Mahallesi Sınırları içerisinde 845 rakımdan doğan Düden Kaynağındaki suların, Elektrik üretiminde  ve sulamada kullanılması için gerekli projelerin yapılması uygun olacaktır.
            5-Sakarya Nehri geçmiş yıllarda yatağını değiştirmiş. Eski Nehir yatağı ise boş kaldığından bu alanlarda  Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Su Ürünleri Müdürlüğü Koordineli olarak tarla balıkçılığı  yapılması için gerekli projenin yapılması, Nehir boyunca bulunan nahallelerin ekonomisine katkı sağlanacaktır.
6-  Hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı Mahallelerde, yem fabrikalarının küçüğü olan çiftlik tipi, yem üretim sistemlerinin kurulması için gerekli çabaların gösterilmesi gerekmektedir.
7- İlçemiz girişinde bulunan köprülü kavşağın kaldırılması durumunda ekonomik yönden faydalı olacağı düşünülmektedir.
8-Selmani Farisi öğrenci yurdu olarak kullanılmakta iken K.H.K ile Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ ne devredilen söz konusu binanın Osman Gazi Üniversitesi Sivrihisar Meslek Yüksek Okuluna Kız Öğrenci Yurdu olarak tahsis edilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.
 
 
Takdirlerinize saygı ile arz ederim.  28.01.2019 
                                                                                            Dr. Erdinç YILMAZ
                                                                                                                                                                                     Kaymakam V.