4982 SAYILI BİLGİ EDİNME KANUNU

09/10/2003 tarihinde kabul edilmiş ve 21/10/2003 tarih ve 25269 sayılı Resmi gazete yayınlanmıştır. Kanunun amacı demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektedir.
4982 sayılı Kanunun 31. maddesi gereğince hazırlanan Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik ise 19.04.2004 tarih 2004/7189 sayılı Bakanlar Kurulu kararı doğrultusunda 27.04.2004 tarih ve 25445 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.


KanunuYönetmeliklerGenelgeler